آپارتمانی

آرالیا

آرالیا

آزالیا

آزالیا

آگلونما

آگلونما

ارکیده فالانوپسیس

ارکیده فالانوپسیس

اریکا

اریکا

استرپتوکارپوس

استرپتوکارپوس

اسپاتی فیلوم

اسپاتی فیلوم

اشوریا (ساقه عروس)

اشوریا (ساقه عروس)

ایمپشن

ایمپشن

بابا آدم

بابا آدم

برونفلزیا

برونفلزیا

برگ انجیری

برگ انجیری

برگ عبایی

برگ عبایی

بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی

بگونیا

بگونیا

حسن یوسف

حسن یوسف

دراسینا کامپکت

دراسینا کامپکت

دیفن باخیا

دیفن باخیا

رشته تسبیحی

رشته تسبیحی

زاموفیلیا

زاموفیلیا

سانسوریا

سانسوریا

سونریلا

سونریلا

سیرپوس

سیرپوس

سینگونیوم

سینگونیوم

شمعدانی

شمعدانی

فوشیا

فوشیا

فیتونیا

فیتونیا

فیکوس لیراتا

فیکوس لیراتا

لیندا

لیندا

مارانتا

مارانتا

مرجان

مرجان

نخل ماداگاسکار

نخل ماداگاسکار

نخل مرداب

نخل مرداب

هوازی

هوازی

ونوس حشره خوار

ونوس حشره خوار

پاندانوس

پاندانوس

پاچیرا

پاچیرا

پوتوس

پوتوس

پیرومیا برگ قاشقی

پیرومیا برگ قاشقی

پیله آ

پیله آ

کاج مطبق

کاج مطبق

کالانکوئه

کالانکوئه

کراسولا

کراسولا

کروتون

کروتون

کنتیا

کنتیا

کوردیلین

کوردیلین

گل قهر

گل قهر

گلوکسینیا

گلوکسینیا

گوشواره ای

گوشواره ای